Khabar Dabali Logo
  January 25, Mon

Unicode Converterनेपाली कन्भर्टरमा तपाईंलाई स्वागत छ । प्रितीबाट युनिकोडमा बदल्नका लागि माथिल्लो बक्समा प्रिती फण्टका अक्षर राखेर Convert to Unicode मा क्लिक गर्नुहोस् । युनिकोडलाई प्रितीमा बदल्नका लागि तलको बक्समा युनिकोड अक्षर राखेर Convert to Preeti मा क्लिक गर्नुहोस् ।  

Unicode to Preeti Converter & Preeti to Unicode Converter
Preeti font text box
तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस् । 


Unicode font text box
अब तलको बक्समा युनिकोड र माथी प्रिती फण्टका अक्षर देख्न सक्नुहुनेछ । 


प्रितीमा परिवर्तन गर्न तल्लो बक्समा युनिकोड अक्षर राखेर तल्लो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
Top